Edbrios & Blue Ivanhoe

Articles

*

Systém kontroly zdraví a dědičnosti zdraví psů v České republice

Zvyšování kvality chovu psů nejen po stránce exteriérové, ale i zdravotní se v současné době stává prvořadým cílem organizované kynologie v řadě vyspělých zemí. Nárůst dědičně podmíněných chorob je v posledních letech alarmující a proto FCI již před delší dobou vyhlásila evropskou strategii na zlepšení genetického zdraví psů. Česká republika, ač země po kynologické stránce na vysoké úrovni, reaguje s menším zpožděním, přesto jsou základy zavedení systému kontroly zdraví a dědičnosti zdraví již položeny. Při chovatelské komisi ČMKU zahájila svou činnost vědecká sekce, jejíž hlavní činností je právě práce na vybudování systému kontroly dědičnosti zdraví. Začátkem února chovatelská komise ČMKU uspořádala na toto téma pracovní schůzku se zástupci jednotlivých chovatelských klubů, jejíž cílem mělo být bližší seznámení s uvedenou problematikou, ale především vzájemné zapojení vedení chovatelských klubů, řídících článků naší kynologie, odborné a vědecké základny do konkrétní systémové práce. Úvodem zúčastnění vyslechli velice zajímavou a fundovanou přednášku Prof., MVDr., RNDr. Petra Hořína CSc., mj. člena vědecké sekce chovatelské komise ČMKU o základech genetiky, jejího využití v chovů psů a kontrole dědičnosti zdraví. Systém kontroly zdraví se bude neustále vyvíjet, především v souvislosti s rychlým vývojem vědy, ale také získanými zkušenostmi v chovu. Chceme-li zlepšit zdraví, máme k dispozici dvě základní metody, pozitivní a negativní selekci. Oba způsoby jsou jak v samotné podstatě, tak i svými výsledky, odlišné. Pozitivní selekcí se rozumí přednostní výběr nadprůměrných jedinců, negativní selekcí je naopak odstraňování podprůměrných jedinců z chovu. Negativní selekce ovlivňuje pouze aktuální stav a s její pomoci nelze dosáhnout zvýšení úrovně populace. Nejlepším řešením je použití obou metod ve vzájemné souvislosti, podle závažnosti a frekvence výskytu jednotlivých chorob v určitém plemeni a v dané zemi (zde mohou být značné rozdíly), s respektem k celkové situaci v jednotlivých plemenech, ale i chovatelskému cíli. Některá naše vědecká pracoviště jsou již na takové úrovni, že bude možné provádět genetické testy. To je však pouze vrchol ledovce a velký kus práce mohou provést již sami chovatelé, rozhodčí v exteriérů psů, kluby, poradci chovu atd. Důraz by měl být kladen na respektování fyziologických hranic při chovu psů. Jakýkoliv extrém by neměl být chovatelským cílem, pevná konstituce a přirozená schopnost reprodukce by měla nabýt rozhodujícího významu. To, co by měla přijmout většina z nás, je  e t i k a  c h o v u . Budeme-li mít zájem na zlepšení úrovně zdraví celé populace, bude někdy nutné obětovat (tj. nepoužít v chovu) některé jednotlivce. Tak jak je téměř pro všechny z nás logické nepoužívat v chovu jedince exteriérově podprůměrné, není zatím pro všechny z nás až tak samozřejmé nepoužít jedince podprůměrného z hlediska genetickém zdraví, přesto by právě genetické zdraví mělo být prvotním předpokladem k použití v chovu.

Samotný systém bude zaměřen jednak na kontrolu zdraví, tj. posouzení zdravotního stavu samotného zvířete, ale také na kontrolu genetického zdraví, což je podstatně složitější. Jednou z variant je zhodnocení potomstva daného jedince, druhou možností samotné genetické testy. Existuje ale také řada onemocnění, které jsou způsobeny různou kombinací genetické dispozice a vlivů prostředí (jako například dysplazie kyčelního kloubu). V takových případech je zcela nesmyslné vyřadit negativní selekcí všechny postižené jedince z chovu. Je na místě vypracovat dlouhodobou strategii kontroly, určit meze chovatelského cíle a především vytrvat, v opačném případě je možné se za jednu nekontrolovanou generaci vrátit o deset let tvrdé práce zpět. Podmínky systému kontroly jsou stanoveny do třech okruhů. V prvé řadě budou stanoveny určité podmínky pro všechny plemena bez výjimky. Druhým užším okruhem budou podmínky pro určitou příbuznou skupinu plemen a ve třetím okruhu budou stanoveny konkrétní podmínky pro jednotlivá plemena. V první fázi bude veterinární komorou předložena chovatelské komisi zpráva o stavu jednotlivých plemen na základě praktických poznatků z výkonu veterinární činnosti. Tento návrh bude ČMKU předložen již koncem února tohoto roku. Českomoravská kynologická unie předá tyto poznatky jednotlivých klubům, aby je prověřily na základě svých zdrojů a podaly k nim vyjádření s odůvodněním a případnými návrhy řešení. Na podzim se bude konat valná hromada, která celý systém schválí a podmínky se stanou závaznými. Nikdo nejsme prorokem a tak musíme být připraveni, že celý systém nemusí být zpočátku naprosto ideální. Poznatky získané při jeho uplatňování v praxi budou neustále zhodnocovány a do systému zaváděny.

Nyní máme my, řadoví kynologové, zhruba půl roku na to, abychom se k celé záležitosti mohli vyjádřit. Jsme to my, kdo tvoříme praktickou kynologii v naší zemi a proto naše poznatky, zkušenosti a názory jsou v tuto chvíli velmi důležité. Řada chovatelů je ve svém plemeni opravdovými odborníky, má dlouholeté kontakty s chovateli z jiných zemí, kde jsou v kontrole zdraví a dědičnosti zdraví již několik krůčků před námi. Všechny tyto zkušenosti s přihlédnutím k našim vlastním podmínkám lze velmi cenně využít. Nečeká nás vůbec jednoduchá situace, ale měli bychom pochopit, že každý další ztracený rok může mít nedozírné následky. Upřímně si myslím a věřím, že plemena sdružená v našem klubu nepatří mezi ta bezprostředně ohrožená, ale bude jistě mnohem lepší a prozíravější mít i to málo pod kontrolou. Zavedení systému možná přinese některým majitelům a chovatelům psů osobní zklamání z nemožnosti použití určitého jedince v chovu, ale co je to proti bolesti dalších lidí, kteří by se mohli stát majiteli opravdu n e m o c n é h o potomka takového psa či feny. Taková situace se samozřejmě může stát i tomu nejsvědomitějšímu chovateli a to jistě i po zavedení sebelepšího systému kontroly zdraví. Budeme-li však mít nástroje, jak tomu alespoň částečně zabránit, jistě bychom neměli váhat je využít.

Jaroslava Poulová, Zpravodaj KCHT č. 1/2000

fast index________________________________________________________________________________________________
[MAIN MENU]   [NEWS]   [ABOUT US]   [OUR KBTs]   [PUPPIES]   [SHOWS]   [PEDIGREES]   [ARTICLES
[PHOTO GALLERY]   [KBTs IN CZECH]   [LINKS]   [GUESTBOOK]   [IRISH TERRIERS]


www.edbrios.com
© Created by Jaroslava Poulová & Philip O'Brien, Edbrios & Blue Ivanhoe
e-mail: info@edbrios.com